Powered By Blogger

dimecres, 5 de gener de 2011

Necessitats de la ciutadania i injustícies de les actuals barreres mentals

PRINCIPIS

1.- Amb l'afany d'investigació psicosocial i de servei a la ciutadania, a favor de la tesi d'utilitat pública de la PEDM.

2.- Sense cap afany de promoció ni política ni lucrativa, amb iniciatives de pressupost zero euros
3.- Neutral i intercultural, amb els Emergents Drets Universals i els valors que impulsa la UNESCO i les Nacions Unides
4.- Obert a món cultural, social, polític, empresarial, educatiu i científic
5.- A favor de la Comunitat en Xarxa Aprenentatge de Catalunya (CoXAC)
6.- La revolució P.R.I.O.R.E.M. en contra del capitalisme consumista i competitivista, davant la crisi la recerca de nous valors.
7.- A favor de l'ecologia i de l'economia justa i sostenible de base comunicativa principalment digital i radiofònica
8.- A favor del reconeixement afectiu, social i emocional de totes les persones.
9.- Per un món sense barreres mentals a la comunicació oral i radiofònica envers la creativitat mental i la cooperació social.
10.- Identificar les principals capacitats d'autonomia i ajudar-les a millorar, així com també les necessitats i interessos de la ciutadania així com identificar les principals barreres mentals que generen injustícia, encareigen els serveis i falten als Drets Humans i al respecte de les persones. Identificar-les i lluitar per limitar-les, eliminar-les o superar-les.


ACTUACIONS
Cada mes de les Bones Pràctiques és fa una relació dins d'un apartat que es diu TERMÒMETRE EDUcert.
De les barreres detectades també es fa un llistat mensual: El SIND.IC de les Barreres Mentals


La llista del SINDIC de les Iniciatives Ciutadanes de les barreres mentals

"""prioremPRIORAT)))...

"""prioremPRIORAT)))... és la marca de P.R.I.O.R.E.M. Priorat, en fer propostes de promoció cultural i de la identitat comarcal, de la conservació del patrimoni i de la convivència democràtica de la comarca. Són les sigles de:
P: Persones comunicants, escriptores i amb caràcter públic
R: Recursos culturals
I: Iniciatives ciutadanes
O: Organitzacions com associacions, cooperatives, federacions, etc.
R: Rutes de l'art i de la cultura dins de la comarca
E: Espais naturals de la comarca
M. Museus i centres d'interpretació

de la comarca del Priorat

dilluns, 3 de gener de 2011

Josep Maria Ferran i Torrent

Dona la cara, és el voluntari promotor cultural que gestiona i fa la feina tècnica de la coordinació i a la vegada presenta el programa de ràdio. 
Durant el procés de decisió de participar o d'organitzar l'acte cultural es dona a conèixer la tesi de treball i a la vegada s'elabora una part de la tesi d'utilitat pública de la """PE*DM)))... 

Es treballen quatre objectius: 
1.- Pràctica de l'oci creatiu i de la diversió cooperant amb persones, associacions i altres iniciatives ciutadanes. 
2.- Es recull experiència al voltant dels processos efectius de les decisions metodològiques mentals 
3.- S'elabora la tesi de la """PE*DM)))... que partiex de l'organització de bones pràctiques, la cultura de valors i la política d'identificar barreres mentals. Les barreres mentals més freqüents són la ignorància, els prejudicis i les supersticions. 
4.- En totes les pràctiques d'organització d'actes culturals es tenen en compte els passos següents:
I.- Estudi previ a la proposta 
II.- Proposta a les autoritats d'entitats o persones rellevants 
III.- Condicions de la convocatòria i de la participació ciutadana 
IV.- Condicions de l'organització: infraestructura, ublicació i escena 
V.- Avaluació final, transferenta i d'impacte: noves decisions 
5.- De totes i de cadascuna de les activitats es fa un informe i es fa públic per via electrònica i/o digital 

Per a més informació posa't-hi en contacte sense cap compromís      Telèfon   619 79 39 69

ARA JA TENIM CINC EINES CULTURALS """prioremPRIORAT)))...

1.- L'agenda ÀNIMS que és pública com a fruit de les persones disponibles del Banc, de l'Inventari, del Cens i de la Borsa cultural, aquesta és interna i no és pública de """prioremPRIORAT)))...
2.- El bloc digital on es fa publica l'Agenda.
3.- L'adreça electrònica pròpia de contacte per a demanar persones disponibles.
4.- El programa de ràdio mensual que ja emet des de 2008, informatiu i magacine sobre activitat cultural de la comarca.
5.- I els jocs """prioremPRIORAT)))... que poden ser de corralet, de taula i de tauler. El més famós és el de tauler """el de la goteta del Montsant""". Ara estem construint el de la Vall Clara de Cabacés .
Blocs on hi ha jocs. Els nostres jocs són diferents
http://mural.uv.es/abalfe/joc2.htm
http://www.xtec.es/~jroca222/expressio.htm


"""prioremPRIORAT)))... creixem junts
Ara ja pots:
PARLA I LA RÀDIO ESCOLTA
ESCRIU I REVIU QUATRE VIDES
Són dues campanyes, la primera de recollida d'opinions i informes orals radiofònics i la segona es tracta de fomentar l'escriptura d'articles, informes, opinions,diaris... entre infants i adolescents. Reviu quatre vegades perquè es viu a l'escriure, que fem memòria i present dels fets, es viu quan ho llegeix un altra persona considerant la seva opinió, es torna a viure quan es recorda el que hem escrit i finalment, es torna a viure quan ja fa temps i recordem la nostra infància i joventut.
"Està clar que qui escriu viu quatre vegades"
Els treballs es poden llegir a la ràdio, es poden presentar a certamens i fins i tot a la convocatòria dels jocs florals de Torroja del Priorat, per a exemple.
Punt de referència és el Centre Quim i Soler i les persones escriptores del Priorat i de fora

Contacta

E.mail: priorempriorat@educrea.cat
Telèfon núm. 619 79 39 69

L'Agenda """ÀNI*MS)))... i les altres quatre eines

1.- L’Agenda ÀNIMS “””prioremPRIORAT)))... de les activitats programades, a més del BICBA: Banc, Inventari, Cens, Borsa d’ofertes de les persones disponibles i en conseqüència s'elabora l'Agenda mensual de PRIOREM PRIORAT, la qual és pública
2.- El programa mensual de ràdio Falset : “””prioremPRIORAT)))... http://www.radiofalset.fm/programes/priorem-priorat
Del tercer dissabte no festiu de cada mes a les 4 de la tarda.
3.- El bloc “””prioremPRIORAT)))... en construcció
http://blocs.xtec.cat/priorempriorat/
4.- El contacte electrònic:
priorempriorat@educrea.cat
I de forma alternativa
priorempriorat@gmail.com
amb les fotos digitals
http://picasaweb.google.com/priorempriorat
5.- Els jocs """prioremPRIORAT)))... que poden ser de quatre classes inclosibles: els psicofísics, els de corrillo, els de taula i els de tauler


Podem explicar com funcionen cada una de les cinc . Però ara comencem per l’Agenda ÀNIMS. Les altres quatre cal anar al bloc respectiu, escriure a les adreces electròniques i/o escoltar el programa de ràdio Falset “””prioremPRIORAT)))...

1.- L’Agenda ÀNIMS “””prioremPRIORAT)))... del BICBA (Banc, Inventari,Cens, Borsa i Agenda) :
Ànims, anagrama com a finalitats i com a continguts:
ÀNIMS vol dir com a finalitats:
a.- Animació a participar i a compartir dins de la comarca potenciant la comunicació oral i digital, en els aspectes lingüístic, cultural i artístic.
b.- Necessitats de la ciutadania de comunicació oral, radiofònica i digital, de creativitat i de cooperació entre les persones, els recursos, les iniciatives i les organitzacions existents en la comarca i amb sentit de comunitat aprenentatge comarcal i amb els principis ecològics i econòmics de justícia i sostenibilitat.
c.- Informació de les activitats mensuals comarcals o en suport a la seva identitat
d.- Millores en el desenvolupament de les activitats creatives cooperants.
e.- Satisfaccions positives més globals, quantitatives i qualitatives de tot el personal participant amb els principis de comunicació digital i oral, de publicitat, de transparència i de col·laboració
També significa com a continguts: Agenda d’ Anuncis, de Notícies i d’ Iniciatives ciutadanes i de la Memòria Social del Priorat
Aquest és el seu nom de marca i d’identitat. El seu logotip és “””ÀNI*MS)))...
L’elaboració i funcionament de l’Agenda ÀNIMS requereix tres passos:

BORSA I INVENTARI
A.- Identificar per un costat les persones, els recursos, les iniciatives i les organitzacions existents en la comarca amb les qualitats que ja són públiques i s’ofereixen al públic pels mitjans de comunicació. Aquesta activitat la denominem el Banc de valors “””prioremPRIORAT)))... Per un altra costat elaborar un inventari de fotografies digitals sobre espais, bens materials, mobles o en 3D identificats en els pobles de la comarca. Aquest inventari es farà amb l’autorització de les persones propietàries en el cas de no estar a l’abast públic
En resum el primer pas és l’elaboració d’un Banc de valors i d’un Inventari públic, amb exposició per internet de les dades, en el cas del Banc noms propis, definició del valor i la web pròpia en cas de tenir-la o un referent de notícia que defineixi les tasques que porta a terme la persona, el recurs o l’organització i en el cas de l’Inventari les fotos digitals.
A partir de gener de 2011 es faran còpies de seguretat sota la custòdia de l’Arxiu comarcal del Priorat. A això es sumarà els programes de ràdio i les gravacions orals “””prioremPRIORAT)))... .

En general es farà registre de les dades en el Banc de valors , l’Inventari públic i els programes de ràdio ja que són de caràcter descriptiu i públic per la seva naturalesa.

CENS
B.- Segon pas .Identificar persones disponibles, el Cens. Aquí si que es requereix la voluntat expressa del nivell de la seva participació dins dels set nivells possibles i pot donar-se d’alta com de baixa quan la persona ho sol·liciti.

OFERTA
C.- Tercer pas, tant el Banc de valors com el Cens de persones poden oferir de forma mensual la seva disponibilitat a impartir conferències, participar en actes, organitzar tallers, participar en taules rodones, etc. Aquest apartat és la Borsa d’ofertes mensuals. La demanda pot contactar per mitjà de la Borsa. Per a fer les contractacions que en general seran gratuïtes amb condicions per a garantir l’èxit organitzatiu i de la convocatòria caldrà fer-lo a
priorempriorat@educrea.cat

I FINALMENT ÀNIMS:
Tot seguit és quan es confecciona ÀNIMS, l’agenda mensual que serà pública digitalment en
http://blocs.xtec.cat/priorempriorat/
A l’agenda es descriuran també les participacions per a la difusió radiofònica i digital de les Persones i les seves Iniciatives i a la vegada facilitar les rutes, els espais i els museus per a visitar en família.
Anem a explicar cadascun dels passos de l’Agenda ÀNIMS:
1.1.- Banc i Inventari de valors culturals és una llista de Persones públiques, de Recursos i d’Organitzacions PRIOREM PRIORAT per un costat i d’Inventari de bens materials i mobles i 3D per un altra. Format per Persones comunicants, escriptores, etc. , per Recursos i per Organitzacions disponibles en afavorir la comunicació i compartir coneixements en actes públics. Han de tenir sentit comarcal i han de col·laborar en tenir presencia comarcal en les seves actuacions. En principi el Banc és objectiu. Però si hom ho considera pot demanar la baixa del mateix per la seva pròpia voluntat.
Per a exemple tenim:
Recursos: Arxiu Comarcal del Priorat on hi haurà una còpia de seguretat de fotos digitals i de gravacions orals digitals
Organitzacions: Centre d’Estudis del Priorat, Associacions de joves, de dones, de jubilats, societats recreatives i ateneus, AMPES, federacions, empreses, etc. Que desenvolupin activitats d’identitat comarcal.
La identitat comarcal existeix respecte a activitats organitzades entre entitats locals i comarcals o les organitzades a nivell local: una activitat és local però hi ha presència comarcal

EXEMPLES
En el cas d’activitats organitzades:
Una activitat és local però hi ha presència comarcal
Un poble organitza la seva festa major i a la mitja part del ball es presenta la revista ViOli del CEP que és comarcal.
Una activitat té convocatòria comarcal i hi ha presència comarcal o d’entitats supracomarcals.
Un poble té la trobada dels jubilats de la comarca i dins de la jornada es permet donar a conèixer les obres locals i comarcals, de Catalunya i a nivell internacional d’un escultor.


Dades de la llista del Banc de Valors de Persones, Recursos I Organitzacions del Priorat
És pública el nom propi, la web en el cas de tenir-la o notícia definitòria i descripció de les activitats que fa. Com a mínim els noms propis i la web
Valor.......Persona, recurs i/o organització............Descripció... Contacte

PERSONES (COMUNICANTS, ESCRIPTORES, CREATIVES DE LA COMARCA
Exemples puntuals
Fede Cortés
http://www.centrequimsoler.cat/

RECURSOS COMARCALS
Arxiu Comarcal del Priorat
http://cultura.gencat.net/arxius/fitxa.asp?municipi=0&comarca=29&ARXIUS=comarcals&NRegistre=&idregistre=ACPR

Ràdio Falset
www.radiofalset.cat

ORGANITZACIONS EN PROJECCIÓ DE COMARCA
Centre Quim Soler del Molar
http://johnsonijohnson.blogspot.com/2010/01/diari-el-punt-cultura-lescriptor.html


1.2.- Cens de Persones i d’Iniciatives amb set tipus de participació voluntària.
- a.- Persones Subscrites a rebre digitalment la informació mensual d’ÀNIMS
- b.- Persones Abonades a actes de caire comarcal en família o en forma col·lectiva (empreses, associacions), així també a nivell personal.
- c.- Persones amb Iniciatives ciutadanes en pro d’aspectes PRIOREM en la promoció cultural, la conservació del patrimoni i en pro de la convivència democràtica comarcal
- d.- Persones Intocables i Invisibles, oblidades pels mitjans de comunicació i que tenen valor testimonial i són exemples dignes a donar a conèixer pel seu valor creatiu, cooperatiu i d’interès públic i general.
- e.- Persones Cooperants amb PRIOREM en activitats puntuals en pobles o indrets concrets.
Exemple: participar en una jornada, en un programa de ràdio
- f.- Persones Voluntàries per a la Sensibilització i la Promoció Cultural (VOLSproc) més estables i permanents que les anteriors, generalment es fan responsables d’unes tasques i les quals tenen acreditació anual per l’Agència “””prioremPRIORAT)))...
- g.- Persones Testimonis de valor històric i cultural.
Són persones no públiques, per això ja tenim l’apartat 1.1 però de forma puntual ens ajuden a aportar proves o materials per a fotografiar digitalment. També les són les que poden donar testimoni de fets passats de forma puntual i concreta sobre temes d’interès.
En aquest apartat 1.2. constar en llista és voluntària i ha de ser expressada per la persona interessada o si és menor d’edat amb l’acord dels pares, mares o tutoria legal.
La llista no serà mai pública i cal que consti: nom i cognoms, e-mail, telèfon fixe, tipus manifest de participació

1.3.- Borsa d’ofertes d’activitats disponibles.-
Les persones i les organitzacions dels punts 1.1. i 1.2. anteriors poden manifestar la seva disponibilitat per a participar a
priorempriorat@educera.cat sigui en taules rodones, donar conferències col·loqui, etc. respecte a associacions i a persones promotores d’activitats culturals, socials dins de la comarca. Així el mateix fora de la comarca per a donar a conèixer el Priorat i participar en projectes comuns. Les dades són persona i/o organització, telèfon, e-mail de contacte i activitat disponible. Aquestes dades no seran públiques. Es facilitarà el contacte per a concertar l’activitat que després es publicarà a l’Agenda ÀNIMS
Exemples d'ofertes permanents:

Persones o col.lectius que imparteixen conferències, participen en taules rodones, organitzen tallers o bé estan disponibles en col.laborar en actes culturals, per exemple:
1.- Grup """Ahir+Demà)))...
Sobre els processos de dol en la infància i l'adolescència, processos generals davant esdeveniments castastròfics i victimes d'accidents o guerres.
Format per un psicòleg clínic, un psicopedagog i un historiador.
2.- Cercle Memòria Mn. Joan Masip. Memorial envers el 2015, XXV anys de las seva mort. S'ofereixen a impartir xerardes col.loqui arreu del Priorat i de la Ribera d'Ebre, en més concret als Guiamets, Masroig, Cabacés, La Figuera, Benissanet, Miravet, Torre de l'Espanyol i Ribaroja d'Ebre.
3.- Cercle Llongí Navas i Paleontologia del Priorat
Per a l'estudi dels fòssils de la comarca i la memòria del científic prioratí Llongí Navàs
4.- Institut CLARÀ de Cabacés (joc de la Baronia i aventures per la Vall Clara).
Per a la creativitat, la lectura activa i els relats aprenentatge oberts, dins de l'espai natural al peu del Montsant de la Vall Clara de Cabacés, amb immersió històrica a l'edat mitjana, realitzant partides i jugades dins del joc de la Baronia que fomenten les habilitats socials i les competències de la PEDM.
Format per historiadors, voluntaris promotors culturals i psicopedagogs
5.- El programa mensual """prioremPRIORAT)))...
per a fomentar les competències de la PEDM i l'expressió oral radiofònica
1.4.- Agenda ÀNIMS és la relació d’activitats programades per acord entre persona que ofereix i qui demana dins del mes amb data, hora i lloc. Aquestes es faran públiques per radiofonia i per bloc digital.
Per radiofonia en el programa de ràdio “””prioremPRIORAT)))...

L'Agència """prioremPRIORAT)))...

L’Agència “””prioremPRIORAT)))... ( Agència”””pP)))... ) (AP2)du a terme la gestió de les cinc eines culturals:
L’Agenda ÀNIMS “””prioremPRIORAT)))... , el seu bloc digital “””prioremPRIORAT)))... , la seva adreça electrònica
priorempriorat@educrea.cat, el programa de ràdio mensual “””prioremPRIORAT)))... de ràdio Falset i els jocs """prioremPRIORAT)))...


Es coordina amb les entitats de CERADAI de Catalunya:


EDU© ®E@
Emergència dels Drets Universals en la creativitat, cooperació i comunicació sense barreres mentals
Entitat per a la Defensa de les persones usuàries, consumidores i creadores

EDU©e ®t
Entitat documental per a la certificació de produccions creatives cooperants amb ocasió d' educatives, per a l'acreditació de persones creadores i per l'avaluació de projectes P.R.I.O.R.E.M.

Qui som?

“””pP)))...
“””prioremPRIORAT)))... “””pP)))... PRIOREM PRIORAT

PRIOREM anagrama de Persones, Recursos, Iniciatives, Organitzacions, Rutes, Espais i Museus del Priorat, per al voluntariat promotor cultural, per a la conservació del patrimoni i a favor de la convivència democràtica i de la identitat comarcal.
Està gestionat per una agència on la feina administrativa i de gestió està a càrrec de moment de l’associació CERADAI de Catalunya, amb la col·laboració de totes les persones, tots els recursos, totes les iniciatives i totes les organitzacions que lliurement vulguin formar part de l’Agenda mensual “”“ÀNI*MS)))....
Tota la gestió és digital i gratuïta en col·laboració amb el Centre d’Estudis del Priorat i altres entitats i persones que així ho manifestin.

"""prioremPRIORAT)))...

És un bloc per a Animar davant les Necessitats ciutadanes, Informar de les activitats i de les opinions i posicionaments i Millorar en general la promoció cultural, la conservació del nostre patrimoni i trobar la Satisfacció en el marc de la convivència democràtica i de la identitat comarcal.
El bloc és l'Agenda ÀNIMS (Anuncis oberts, Notícies i Iniciatives ciutadanes i la Memòria Social de la comarca).